Algemene voorwaarden opdracht, aanneming van werk en levering goederen  Hollander Marine - Scheepswerf Nieko

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, overeenkomsten van aanneming van werk en overeenkomsten tot levering van goederen  aangegaan met Hollander Marine-Scheepswerf Nieko, hierna te noemen HM.

 2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van HM zijn algemene voorwaarden

 3. Van de voorwaarden van HM afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 2 Aangenomen werk

 1. Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekeningen.

 2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de aan te geven maten, tekeningen en bepalingen van de overeenkomst. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat sprake kan zijn van geringe maatafwijkingen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Mondelinge aanbiedingen zijn voor HM niet bindend, tenzij deze door HM schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt voor HM eerst bindend indien deze door HM schriftelijk wordt bevestigd.

 2. Elke met HM aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat HM van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van HM. Opdrachtgever zal toestaan, dat HM zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

 3. Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door HM bij de aanbieding verstrekt zijn voor HM niet bindend en worden te goeder trouwe gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

 1. HM aanvaardt de toepassezlijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen,

 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van HM onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

 3. Algemene voorwaarden worden slechts door HM aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst en niet voor opvolgende overeenkomsten.

 

Artikel 6 Afspraken met ondergeschikten

6.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van HM binden de laatste niet, voor zover ze niet schriftelijk door HM zijn bevestigd.

 

Artikel 7 Tekeningen en intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle door HM verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt HM zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HM.

 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van HM en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden onder gelijktijdige vernietiging van digitale kopieën.

 3. Voor elke in strijd met dit artikel 7 verrichte handeling is de opdrachthever een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,00, onverminderd het recht van HM om aanspraak te maken op de volledige schadevergoeding.

 4. Als HM opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs zijn gebaseerd op aan HM verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding slechts onder de voorwaarde dat de door HM te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd, zulks ter beoordeling aan HM.

 5. Als opdrachtgever aan HM gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag HM bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

 6. Opdrachtgever vrijwaart HM voor elke aanspraak van derden, alsmede de door HM in redelijkheid te maken (buiten)gerechtelijke kosten, met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

 

Artikel 8 Verplichtingen van HM

 1. HM aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat HM tijdig kan beschikken over:

a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, enz.) een en ander op aanwijzing van HM;

b. het terrein, het water c.q. De ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

c. voldoende gelegenheid van de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;

d. voldoende aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

 1. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

 2. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

 3. Opdrachtgever is verplicht om vóór aanvang van het werk de Werf op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van gevaarlijke materialen, zoals, maar niet beperkt tot, asbest en chemische of radioactieve afvalstoffen en van maatregelen die met betrekking daartoe in de laatste 90 dagen zijn getroffen.

 4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor HM voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 5. De opdrachtgever is verplicht het vaartuig allrisk dan wel WA casco verzekerd te laten zijn. Op eerste verzoek overhandigt de opdrachtgever een kopie van de desbetreffende polis(sen), de polisvoorwaarden en het betalingsbewijs van de verschuldigde premie(s).

 

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden

10.1 Opdrachtgever machtigt HM om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 11 Vervoer

11.1 Indien van toepassing geschiedt het transport van vaartuigen en scheepsbenodigdheden etc. geschiedt op de wijze als door HM aangegeven. Voor zover transport onderdeel is van de overeenkomst, geschiedt het transport voor rekening en risico van opdrachtgever en is het aan opdrachtgever om zich dienaangaande te verzekeren.

 

Artikel 12 Prijzen

 1. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen

of opslagen van overheidswege, waaronder BTW.

 1. Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen.

 2. Indien na het tijdstip van de opdracht de prijzen door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft HM het recht deze wijzigingen door te berekenen aan de opdrachtgever. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen mogen door HM eveneens worden doorberekend aan opdrachtgever.

 3. Eventuele kosten verbonden aan het behandelen en/of verzamelen, en/of bemonsteren, en/of afvoeren, opslag, transport en het vernietigen van materialen, afval, resten en dergelijke mogen door HM boven de prijs in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13 Aanbetaling

13.1 HM is gerechtigd, bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen van minimaal 25%.

 

Artikel 14 Gedeeltelijke levering

14.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 “Betaling”.

 

Artikel 15 Materialen / afwijkingen

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt van de materialen de normale handskwaliteit geleverd en verwerkt.

 2. Goederen die HM tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen, zulks ter keuze van HM, aan HM toevallen..

 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

 4. De volgende afwijkingen zijn toegestaan bij oplevering:

ca. 01% lengte

ca. 01% breedte

ca. 01% holte

ca. 05% diepgang

ca. 02% stahoogte onder dekbalken

ca. 01% maximale hoogte boven wateroppervlak

ca. 10% gewicht

ca. 05% motorvermogen

ca. 10% snelheid

 

Artikel 16 Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

 2. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen zal door HM aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 3. Door HM te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten schuld van HM, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 17 Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan HM ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen leiden tot verlenging van de overeengekomen levertijden, hetgeen voor rekening en risico komt van de opdrachtgever.

 

Artikel 18 Annuleren

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht, de door HM reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens HM gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts gehouden tot betaling aan HM van een bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van HM om schadevergoeding te vorderen. Daarnaast is opdrachtgever gehouden HM te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

 2. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en HM schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 19 Levering c.q. Opleveringstermijnen

 1. Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever HM schriftelijk in gebreke te stellen.

 2. De (op)leveringstermijnen zijn opgesteld in de verwachting, dat er voor HM geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

 3. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de (op)leveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen.

 4. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats HM.

 

Artikel 20 Oplevering

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop HM dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.

 2. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Opdrachtgever en HM schriftelijk vastgelegd, waarbij HM aangeeft binnen welke termijn de tekortkomingen verholpen worden.

 3. Indien een bepaalde datum van oplevering overeen is gekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt, welke HM niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel 24 'Overmacht' is genoemd.

 

Artikel 21 Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, HM terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of bij grondig onderzoek had behoren te ontdekken schriftelijk bij HM heeft geklaagd.

 

Artikel 22 Garantie

22.1 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, verleent HM aan de opdrachtgever garantie voor de alsdan overeengekomen periode voor materiaal- en fabricage, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt in ieder geval niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien HM na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die HM zelf vervaardigt, verleent HM nooit meer garantie, dan door de leverancier aan HM wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen.

 

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 1. HM is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect als gevolg van:

a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;

b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, materiaal aantastende schimmels, ongedierte en dergelijke;

e. normale slijtage aan de geleverde zaken;

f. verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van inwerking van licht;

g. enige andere van buiten afkomende oorzaak.

 1. HM is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar van HM dekking biedt en onder de betreffende verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, doch in ieder geval tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende opdracht, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van HM of van hen, die door HM te werk zijn gesteld op de aan HM opgedragen werk(en).

 2. HM is nimmer gehouden tot vergoeding van geleden bedrijf- en/of gevolgschade (waaronder stagnatie).

 3. HM is nimmer aansprakelijk voor schaden en gebreken wanneer de, door HM, te verwerken goederen door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 4. HM is nimmer aansprakelijk voor osmose aan polyester schepen.

 5. HM is nimmer aansprakelijk voor gebreken, na de oplevering van de verkochte goederen ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van door de opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.

 6. HM zal de gebreken, waarvoor hij dient in te staan kosteloos en binnen redelijke termijn in zijn bedrijf herstellen en zo nodig gebrekkige onderdelen vervangen. De hierdoor ontstane transportkosten naar en van het bedrijf van HM komen voor rekening van de opdrachtgever. Als vanwege bezwaren aan het transport in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden, dat het herstel door HM wordt uitgevoerd, zal de opdrachtgever het herstel of de vervanging na overleg met HM, elders mogen laten uitvoeren, waarbij HM de opdrachtgever het bedrag zal vergoeden, dat de werkzaamheden HM in het eigen bedrijf zouden hebben gekost. HM is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de elders geleverde goederen of werkzaamheden.

 7. Indien HM niet in staat is tot vervanging of herstel van het gebrek in eigen bedrijf over te gaan, dient het herstel door een in overleg met de opdrachtgever aan te wijzen derde plaats te vinden op kosten van HM. HM is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de elders geleverde goederen of werkzaamheden.

 8. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of hulppersonen van HM aan HM kunnen worden tegengeworpen, zullen door HM ook aan de opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

 

Artikel 24 Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder meer – doch niet uitsluitend - stormschade, en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zoals hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij het transport naar HM of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van HM, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen, en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HM overmacht op, die HM ontheft van de verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard dan ook hoe genaamd kan doen gelden.

 2. HM is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van HM ,om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele prestatie te betalen.

 

Artikel 25 Risico- en eigendomsovergang en zekerheden

 1. Zolang HM nog enige vordering heeft of mocht verkrijgen op de opdrachtgever blijven de door HM geleverde goederen, eigendom van HM.

 2. HM heeft het recht de in het vorige lid bedoelde goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van HM een naar het oordeel van HM voldoende zekerheid voor betaling te geven.

 5. Het risico voor het voorwerp en voor andere zaken van of te leveren door Opdrachtgever is voor opdrachtgever. Het risico voor zaken te leveren door HM is voor opdrachtgever zodra deze zijn ingebouwd, respectievelijk verwerkt in zaken van de opdrachtgever, dan wel deze zaken zich bevinden op het vaartuig van de opdrachtgever.

 

Artikel 26 Retentierecht

26.1 Wanneer HM goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. HM heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog enig bedrag verschuldigd is.

 

Artikel 27 Tekortkomingen opdrachtgever

 1. Ingeval van een tekortkoming van de opdrachtgever is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is.

 2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft HM ingeval van een tekortkoming van de opdrachtgever het recht om de verplichtingen van HM op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van HM.

 3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft HM eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement heeft aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, dan wel indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zijn de vorderingen die HM op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar.

 

Artikel 28 Betaling

 1. Alle door HM verzonden facturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Ingeval betaling niet of niet tijdig geschiedt is opdrachtgever een contractuele rente van 1,25% per maand verschuldigd, gerekend vanaf de dag van de vervaldatum van de betreffende factuur.

 3. Ingeval betaling niet of niet tijdig geschiedt, is HM gerechtigd de door HM gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een minimum zal worden gehanteerd van 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 29 Onmogelijkheid overdracht vorderingen

29.1 Vorderingen van opdrachtgever op HM zijn niet overdraagbaar en kunnen niet bezwaard worden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 30 Geschillen en toepasselijk recht

30.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van HM, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. Op alle rechtsverhoudingen tussen HM en  opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Heeft u vragen? Neem contact op of kom naar de werf.

Oostelijke Industrieweg 25

8801JW Franeker

Tel: 0517-392726

 • Grey Facebook Icon

© 2020 by Motte Design (www.motte-design.com). Created with Wix.com